Shihan Gorokhov’s kumite: #1 Oi tsuki.

Kyokushin technics secrets by shihan Alexey Gorokhov (WFKO).

Video #1: Oi tsuki